Statut

Stowarzyszenia Przyrodników Ostoja Pomorska
z siedzibą w Złocieńcu

W celu poprawy stanu świadomości ekologicznej mieszkańców Pomorza Zachodniego, jak i zachowania zasobów przyrodniczych znajdujących się na tym terenie obszarów chronionych, w tym obszarów Natura 2000, we współpracy i w porozumieniu z lokalną społecznością, członkowie założyciele zawiązują stowarzyszenie pod nazwą Stowarzyszenie Przyrodników Ostoja Pomorska.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. Stowarzyszenie Przyrodników jest Stowarzyszeniem działającym w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) i niniejszy statut, a po zarejestrowaniu uzyskuje osobowość prawną.

§ 2. Stowarzyszenie Przyrodników zwane dalej Ostoją Pomorską jest organizacją otwartą, w jej pracach mogą uczestniczyć wszyscy, którzy zainteresowani są ochroną przyrody i edukacją ekologiczną.

§ 3. Terenem działania Ostoi Pomorskiej jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Złocieniec.

§ 4. Ostoja Pomorska może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych, których cele i zadania są pokrewne lub bliskie działaniom Stowarzyszenia Przyrodników.

§ 5. Ostoja Pomorska może zawierać porozumienia o współpracy z innymi organizacjami, instytucjami, samorządami w celu realizacji zadań statutowych w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6. Ostoja Pomorska ma prawo używania pieczęci, odznak i znaków graficznych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 7. Ostoja Pomorska opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej członków, może również tworzyć biura i zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.

Rozdział II
Założenia programowe, cele i sposoby działania

Uznając prawo każdej istoty żywej do godnego życia w czystym i bezpiecznym środowisku oraz stojąc na stanowisku pełnego poszanowania integralności natury i zachodzących w niej zjawisk ze społecznym i gospodarczym funkcjonowaniem człowieka w środowisku zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, Ostoja Pomorska wyznacza sobie misję ratowania i poprawy stanu środowiska, ochrony przyrody oraz życia i zdrowia człowieka.

§ 8. Celami Ostoi Pomorskiej są:

 1. Rozwijanie i wspieranie działań w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców Pomorza Zachodniego, zwłaszcza w zakresie racjonalnego korzystania z zasobów przyrodniczych obszarów chronionych.
 2. Inicjowanie badań naukowych i działań z zakresu ochrony czynnej przyrody, w tym koordynacja działań w ramach obszarów Natura 2000.
 3. Podejmowanie działalności w zakresie kształtowania postaw obywatelskich mieszkańców Pomorza Zachodniego poprzez inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć społecznych na rzecz ochrony przyrody i środowiska, w tym popularyzacja zasad zrównoważonego rozwoju.
 4. Realizacja działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w szczególności na terenie obszarów przyrodniczo cennych,  z uwzględnieniem programów rolno-środowiskowych.

§ 9. Ostoja Pomorska realizuje swoje cele poprzez:

 1. Podejmowanie działań z zakresu szeroko rozumianej ochrony przyrody i edukacji ekologicznej dla różnych grup społecznych z uwzględnieniem najmłodszych dzieci, młodzieży i dorosłych w tym także niepełnosprawnych.
 2. Współpracę i wspieranie działań podejmowanych przez jednostki realizujące zadania z zakresu ochrony przyrody na terenie Pomorza Zachodniego.
 3. Podejmowanie współpracy z lokalnym samorządem w zakresie zachowania zasobów przyrodniczych obszarów chronionych, ochrony roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, powoływania nowych form prawnych w celu ochrony najcenniejszych przyrodniczych zasobów Pomorza Zachodniego.
 4. Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia ujemnych skutków naruszania środowiska przyrodniczego poprzez promocję i wprowadzanie technologii ograniczających niekorzystnie skutki oddziaływania na środowisko przyrodnicze oraz rekultywacji terenów zdegradowanych.
 5. Występowanie do organów administracji publicznej i sądów powszechnych o zastosowanie środków zmierzających do usunięcia zagrożenia środowiska na danym obszarze, restytucji lub naprawy zaistniałych szkód.
 6. Wspieranie wszelkich działań służących przywróceniu równowagi ekologicznej w środowisku, czystości atmosfery, hydrosfery oraz litosfery, ochronie krajobrazu naturalnego i kulturowego oraz zdrowia obywateli,
 7. Organizowanie zespołów rzeczoznawców w zakresie ekologii, monitoringu i ochrony zagrożonych gatunków zwierząt i roślin oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, zwłaszcza na terenach obszarów Natura 2000.
 8. Wyrażanie w formie publikacji, apeli, protestów oraz listów otwartych zastrzeżeń wobec działań niezgodnych z zasadami i przepisami prawa o ochronie i kształtowaniu środowiska przyrodniczego i kulturowego, w tym przeciwko życiu i zdrowiu człowieka.
 9. Utrzymywanie współpracy z jednostkami i organizacjami ochrony przyrody, społecznymi, naukowymi oraz podmiotami gospodarczymi krajowymi i zagranicznymi w zakresie ochrony zasobów przyrody  i edukacji prośrodowiskowej.
 10. Podejmowanie działań w celu włączenia opracowywanych programów, projektów czy kampanii na rzecz ochrony zdrowia, środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz krajoznawstwa w działania podejmowane przez organizacje wojewódzkie, krajowe i międzynarodowe
 11. Stałe kształcenie oraz pogłębianie posiadanej wiedzy członków Ostoi Pomorskiej w zakresie ochrony walorów przyrody, ochrony środowiska oraz edukacji prośrodowiskowej poprzez uczestnictwo w spotkaniach, warsztatach, sejmikach, sympozjach, zjazdach, konferencjach i kongresach.
 12. Prowadzenie własnej działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, turystycznej, dydaktyczno–oświatowej i badawczej poprzez organizację warsztatów ekologicznych i edukacyjnych, seminariów, obozów, warsztatów przyrodniczych, sympozjów, konkursów, spotkań, konferencji, wystaw, klubów zainteresowań, akcji społecznie użytecznych oraz prowadzenie działalności wydawniczej i prasowej.
 13. Podejmowanie działań o charakterze inwestycyjnym w celu stworzenia nowoczesnej bazy służącej realizacji ochrony zasobów przyrodniczych, ochrony środowiska oraz edukacji prośrodowiskowej.
 14. Prowadzenie działań w zakresie pozyskiwania funduszy oraz gromadzenia środków finansowych i rzeczowych na realizację statutowych celów Stowarzyszenia.

Rozdział III
Członkowie Ostoi Pomorskiej – ich prawa i obowiązki

§ 10. Członkowie Ostoi Pomorskiej dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

§ 11. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna krajowa i zagraniczna, pod warunkiem akceptacji celów Ostoi Pomorskiej, po złożeniu deklaracji przyjętej decyzją Zarządu.

§ 12. Członkiem wspierającym może zostać, na podstawie decyzji Zarządu, każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, która zadeklarowała pomoc w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia Przyrodników.

§ 13. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu osobom szczególnie zasłużonym dla Ostoi Pomorskiej oraz działającym na rzecz ochrony zasobów przyrodniczych Pomorza Zachodniego.

§ 14. Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Ostoi Pomorskiej, głosowania na Walnych Zebraniach Członków pod warunkiem ukończenia 18 roku życia,
 2. korzystania na ogólnie przyjętych zasadach z majątku, dorobku i innych form działalności Ostoi Pomorskiej,
 3. udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Ostoję Pomorską,
 4. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Ostoi Pomorskiej

§ 15. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. godnego reprezentowania Ostoi Pomorskiej,
 2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Ostoi Pomorskiej,
 3. udziału w działalności Ostoi Pomorskiej i realizacji jej celów,
 4. regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 16. Członkowie wspierający mają te same prawa i obowiązki co członkowie zwyczajni z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Ostoi Pomorskiej,

§ 17. Członkostwo wygasa na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
 2. wykluczenia z powodu naruszenia zasad statutowych lub obowiązków członka, a w tym z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres dwóch lat. Decyzję o wykluczeniu podejmuje Zarząd, a zatwierdza Walne Zebranie Członków,
 3. śmierć członka – osoby fizycznej lub zakończenia bytu prawnego osoby prawnej.

§ 18. Od uchwały o wykluczeniu przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 19. Władzami Ostoi Pomorskiej są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 20. Do władz Ostoi Pomorskiej mogą być wybierani jedynie członkowie zwyczajni.

§ 21. 1. Walne Zebranie Członków może powołać Radę Programową Stowarzyszenia. Do składu Rady Programowej mogą być powołani członkowie Ostoi Pomorskiej, jak i osoby niestowarzyszone. Kadencja Rady Programowej trwa cztery lata.

2. Walne Zebranie Członków ustala liczbę członków Rady Programowej na kolejną kadencję i wybiera 2/3 składu Rady. Pozostałych członków Rada wybiera we własnym zakresie.

3. W przypadku rezygnacji członka Rady z udziału w jej pracach, Rada uzupełni swój skład,  jeżeli uzna to za niezbędne, informując o wyborze władze Ostoi Pomorskiej.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 22. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Ostoi Pomorskiej. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 23. 1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest nie rzadziej niż raz na rok przez Zarząd Ostoi Pomorskiej. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd i podaje do wiadomości członkom, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie, zwołane przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek, co najmniej ⅓ ogólnej liczby członków zwyczajnych Ostoi Pomorskiej.

§ 24. Do ważności uchwał walnego zebrania członków konieczna jest obecność co najmniej 1/2 liczby członków zwyczajnych. Jeśli podczas wyznaczonego w terminie walnego zebrania nie będzie co najmniej 1/2 liczby członków zwyczajnych,  niezbędnych do ważności uchwał walnego zebrania, wyznacza się drugi termin walnego zebrania, a podjęte uchwały walnego zebrania są ważne bez względu na ilość członków zwyczajnych je podejmującą.

§ 25. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów. Głosowania są jawne z wyjątkiem wyboru władz Ostoi Pomorskiej. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. Przewodniczący Zebrania zarządza głosowanie tajne także na wniosek 1/3 członków uprawnionych do tego głosowania.

§ 26. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. podejmowanie uchwał o zadaniach, programie i zalecanych kierunkach wykorzystania majątku Ostoi Pomorskiej oraz wysokości składki członkowskiej,
 2. podejmowanie uchwał o przystąpieniu Ostoi Pomorskiej do innych wojewódzkich, krajowych i zagranicznych organizacji,
 3. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 4. uchwalanie zmian statusu Ostoi Pomorskiej,
 5. rozpatrywanie podjętych przez Zarząd decyzji o skreśleniu z listy członków Ostoi Pomorskiej,
 6. dokonywanie zmian w składzie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem ich kadencji w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia uzasadnionych i udokumentowanych zarzutów.

ZARZĄD

§ 27. 1. Zarząd Ostoi Pomorskiej jest trzyosobowy i składa się z Prezesa, Skarbnika, Sekretarza. Kadencja Zarządu trwa cztery lata.

2. Walne Zebranie Członków wybiera Prezesa i w kolejnym głosowaniu pozostałych członków Zarządu. W skład Zarządu wchodzą osoby, które uzyskały w głosowaniu największą liczbę głosów. Ukonstytuowanie się Zarządu następuje bezpośrednio po ogłoszeniu wyników głosowania, przy udziale przewodniczącego Zebrania.

§ 28. Zarząd reprezentuje Ostoję Pomorską na zewnątrz, kieruje bieżącą działalnością oraz zarządza majątkiem Ostoi Pomorskiej podejmując wszelkie decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Ostoi Pomorskiej oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu Ostoi Pomorskiej wymagane jest współdziałanie Prezesa i jednego z członków Zarządu.

§ 29. Zarząd może utworzyć Biuro i zatrudniać pracowników na warunkach przez siebie ustalonych. Dyrektor Biura działa jako pełnomocnik Zarządu w granicach umocowania określonych w pełnomocnictwie. Pełnomocnictwo udzielane i odwoływane jest większością głosów przez członków Zarządu Ostoi Pomorskiej.

§ 30. Posiedzenia Zarządu Ostoi Pomorskiej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw, decyduje głos Prezesa.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 31. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków, które w głosowaniu uzyskały największą liczbę głosów. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata. Komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego, jego zastępcę i członka komisji.

§ 32. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba będąca:

 1. członkiem Zarządu Ostoi Pomorskiej lub pozostająca z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 2. skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 33. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrola całokształtu działalności Ostoi Pomorskiej, a w szczególności działalności finansowej oraz wnioskowanie o udzielenie absolutorium zarządowi. Z wyników swej działalności Komisja Rewizyjna zdaje sprawozdanie nie rzadziej niż raz w roku. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw, decyduje głos Przewodniczącego.

Postanowienia wspólne

§ 34. 1. Mandaty członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Programowej wygasają z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków  zatwierdzającego sprawozdania za ostatni rok ich urzędowania, a także w razie śmierci członka tych organów, na skutek wyroku pozbawiającego praw obywatelskich, trwałej przeszkody uniemożliwiającej wykonanie obowiązków oraz na skutek rezygnacji  złożonej na piśmie.

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Rady Programowej w czasie trwania kadencji – skład organu musi być uzupełniony do wymaganej liczby członków na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

Rozdział V
Majątek i gospodarka finansowa

§ 35. 1. Majątek Ostoi Pomorskiej powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z działalności gospodarczej, dochodów  z majątku Ostoi Pomorskiej oraz ofiarności publicznej, która nie narusza jej niezależności i samodzielności oraz dobrego imienia. Wysokość składki członkowskiej ustanawiana jest w formie uchwały Walnego Zebrania Członków.

 1. Majątek i fundusze Ostoi Pomorskiej mogą być przeznaczone na realizację celów statutowych, jak również na potrzeby organizacyjne.
 2. Ostoja Pomorska prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość stosownie do obowiązujących przepisów.
 3. Ostoja Pomorska może wykupywać lub przejmować w zarząd, w użyczenie lub dzierżawę grunty i nieruchomości leżące w granicach działania, mające wartości przyrodnicze.
 4. Na obszarze działania Ostoi Pomorskiej może prowadzić działalność rolniczą w ramach prowadzonej działalności statutowej.
 5. Ostoja Pomorska  nie może:
  1. udzielać pożyczek lub zabezpieczeń majątkiem Ostoi Pomorskiej, podejmować jakichkolwiek zobowiązań wobec członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
  2. przekazywać majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywać majątku Ostoi Pomorskiej na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
  4. dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział VI
Działalność gospodarcza

§ 36. 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie  w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:

 1. uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych 01.24.Z,
 2. uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów 01.25.Z,
 3. działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną 01.61.Z,
 4. gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych 02.10.Z,
 5. rybołówstwo w wodach śródlądowych 03.12.Z,
 6. chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych03.22.Z,
 7. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza sieci sklepów, straganami i targowiskami 47.99.Z,
 8. transport drogowy towarów 49.41.Z,
 9. hotele i podobne obiekty zakwaterowania 55.10.Z,
 10. obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 55.20.Z,
 11. pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe 55.30.Z,
 12. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z,
 13. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z,
 14. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 72.19.Z,
 15. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych 77.31.Z,
 16. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z,
 17. działalność wspomagająca edukację 85.60.Z,
 18. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B,
 19. działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych 91.03.Z,
 20. działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody 91.04.Z,
 21. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z,
 22. uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu 01.11.Z,
 23. uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych 01.13.Z,
 24. pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie 01.19.Z,
 25. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 96.09.Z.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 37. 1. Uchwałę w sprawie zmian statutu lub rozwiązania Ostoi Pomorskiej podejmuje Walne Zebranie Członków zwyczajną większością głosów.

 1. W przypadku rozwiązania Ostoi Pomorskiej na podstawie własnej uchwały, Walne Zebranie Członków zobowiązane jest ustanowić likwidatorów oraz podjąć uchwałę o przeznaczeniu majątku pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli, na rzecz wybranych ośrodków edukacji ekologicznej i przyrodniczej, bądź stowarzyszeń działających na terenie województwa zachodniopomorskiego, mających podobny profil działalności statutowej, o ile przepisy prawa polskiego w dacie podjęcia uchwały nie stanowią inaczej.