Sprawozdanie 2016

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA W ROKU 2016 (realizacja celów statutowych)

 

w zakresie działań edukacyjnych:

  1. Współorganizowano cykliczną imprezę edukacyjną „Grzybobranie” – na terenie Nadleśnictwa Borne Sulinowo. Współorganizatorami byli: Towarzystwo Przyjaciół Lasu w Szczecinku, Nadleśnictwo Borne Sulinowo, Nadleśnictwo Czarnobór, Nadleśnictwo Czaplinek, Zespół Szkół w Bornem Sulinowie, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, Stowarzyszenie Atut, Stowarzyszenie Wyprzedzić Czas.
  2. W ramach IX Edycji Zawodów Strzeleckich Leśników Powiatu Drawskiego, wystawiono drużynę strzelecką, czynnie uczestniczono w imprezie edukacyjnej.
  3. Współorganizowano imprezę „Nocy świętojańskiej i puszczania wianków” zorganizowanej na terenie Nadleśnictwa Czarnobór w czerwcu 2016 wraz z Towarzystwem Przyjaciół Lasu ze Szczecinka.
  4. Współorganizowano święto „Dnia Drzewa” zorganizowanego wraz z Towarzystwem Przyjaciół Lasu ze Szczecinka w październiku 2016 r., połączonego z nasadzeniami drzew oraz wspólnym sprzątaniem las wzdłuż „Szlaku Testamentu Jana Pawła II” (przynależnego do Parafii Kościoła Katolickiego pw. św. Franciszka z Asyżu w Szczecinku).
  5. Prowadzono zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. W ramach tych zajęć zakupiono rękawice, środki czystości, odczynniki, sprzęt i drobne pomoce edukacyjne. Finansowano także poczęstunki, słodycze dla dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach terenowych i wycieczkach. Sfinansowano naprawę instalacji wodnej w budynku w którym prowadzona jest działalność edukacyjna.
  6. Zamówiono, zakupiono, rozdysponowano 100 szt. kalendarzy.

w zakresie działań z ochrony czynnej:

  1. Udzielano pomocy rannym i chorym zwierzętom poprzez karmienie, udzielenie pomocy weterynaryjnej oraz ewentualnej utylizacji zwierząt, np. leczenie bielika, uśpienie bociana oraz utylizacja wilka i bociana. Finansowano koszty opieki weterynaryjnej, karmienia oraz utylizacji zwierząt.
  2. Sfinansowano ogłowienie świerka i zamontowanie platformy pod gniazdo bociana białego w m. Mieszałki gm. Grzmiąca w Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Ostoja Drawska PB320019, przy współpracy z Gminą Grzmiąca oraz Starostwem Powiatowym w Szczecinku.
  3. Zakupiono paszę dla ptactwa dzikiego dla schroniska Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Szczecinie – Wielgowie P. Kudawskiego.
  4. Zakończono działalność rolnośrodowiskową w obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 – Ostoja Ińska. Podjęto działania mające na celu przekazanie prowadzonego programu rolnośrodowiskowego w związku z wypowiedzeniem dzierżawy gruntów na tych obszarach.