Sprawozdanie 2011

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA W ROKU 2011
(realizacja celów statutowych)

Złożono dziewięć wniosków o dofinansowanie, z których cztery otrzymały dotację, trzy są w trakcie rozpatrywania, natomiast dwa projekty nie otrzymały dofinansowania. Projekty które otrzymały dofinansowanie i zostały zrealizowane (lub zostaną zakończone w 2012 r.) to:

  1. „Nieczynne nekropolie ewangelickie – ochrona i zachowanie”, – zabezpieczenie przed dewastacją kaplicy cmentarnej w Bobrowie oraz przybliżenie problemu zdewastowanych cmentarzy ewangelickich przedstawicielom instytucji z terenu Drawskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny,
  2. „Nieczynne nekropolie wiejskie – lokalne źródła bioróżnorodności”, – zabezpieczenie siedlisk występowania gatunków chronionych roślin i zwierząt, polepszenie warunków siedliskowych dla tych roślin i nietoperzy oraz podniesienie świadomości ekologicznej na temat roli starych cmentarzy w zachowaniu bioróżnorodności w środowisku (prace porządkowe, rozwieszenie budek dla nietoperzy pełniących rolę schronów letnich),
  3. „Naturalnie i bioróżnorodnie – czyli przyrodnicze hity turystyczne Pojezierza Drawskiego”, – Pieszy Rajd Zadaniowy; opracowanie w formie płyty CD-R dotyczące walorów przyrodniczych i krajobrazowych regionu, form ochrony przyrody, walorów kulturowych oraz bazy edukacyjnej dostępnej w terenie,
  4. „Aktywne poznawanie walorów przyrodniczych wybranych obszarów Natura 2000 oraz Drawskiego Parku Krajobrazowego”, – ulotka informacyjna o wolnościowym stadzie żubrów; zakup nagród dla laureatów Pieszego Rajdu Zadaniowego.

W ramach programu edukacyjnego Stowarzyszenie Przyrodników „Ostoja Pomorska” przeprowadziło 41 warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej, w których uczestniczyło 1150 osób. Warsztaty zostały zrealizowane przy współpracy z RDOŚ w Szczecinie. Zakupiono zestawy do analizy wody, szkło laboratoryjne, środki czystości oraz odzież ochronną dla dzieci (fartuchy, rękawice). Sfinansowano pracę osoby odpowiedzialnej za przygotowanie sal dydaktycznych do warsztatów edukacyjnych.

Uczestniczono w organizacji konferencji pn. „Inwestycje w Naturę 2000” (główny organizator RDOŚ Szczecin) oraz współfinansowano dwudniowe (20 – 21 lipca 2011 r.) warsztaty terenowe z zakresu gleboznawstwa i siedlisko­znawstwa leśnego w Smołdzięcinie.

Wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Lasu w Szczecinku, Nadleśnictwem Borne Sulinowo oraz Zespołem Szkół w Bornem Sulinowie przeprowadzono trzecią edycję Grzybobrania.

W związku z prowadzeniem działalności rolno-środowiskowej wykoszono łąki w okolicach Wierzchucic i Dolic oraz przeprowadzono cięcia pielęgnacyjne (usunięto zadrzewienia i zakrzaczenia) na terenie użytku ekologicznego „Dolice

Pokryto koszty opieki weterynaryjnej (w tym zakup leków i karmy) rannych i rehabilitowanych zwierząt.

Sfinansowano opracowanie mapy do celów projektowych dla rezerwatu przyrody „Torfowisko na jeziorem Morzysław Mały” oraz dokumentacji geotechnicznej dla projektu budowy zastawki na cieku odprowadzającym wodę z ww. rezerwatu przyrody.

Przeprowadzono szkolenie w zakresie biologii oraz metodyki inwentaryzacji wilka w dniu 14 grudnia 2011 r. Szkolenie zostało przeprowadzone w ramach zadania pn. „Opracowanie strategii zarządzania populacją wilka Canis lupus na terenie województwa zachodniopomorskiego”, na którego realizację została zawarta umowa z RDOŚ w Szczecinie.

Ponadto Stowarzyszenie we współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Stowa­rzyszeniem Człowiek, Nauka, Środowisko wydało kalendarz promujący zasoby przyrodnicze województwa zachodniopomorskiego.