Sprawozdanie 2010

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA W ROKU 2010
(realizacja celów statutowych)

W roku 2010 r. działalność Stowarzyszenia dotyczyła w głównej mierze:

  1. złożenia dwóch wniosków pn. „Naturalnie dla Natury” do WFOŚiGW w Szczecinie oraz do programu Leader+;
  2. prowadzenia działalności edukacyjnej,
  3. prowadzenia działalności rolnośrodowiskowej Stowarzyszenia.

Ad. 1. Złożone wnioski miały na celu przeprowadzenie aktywnej edukacji prośrodowiskowej na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa przyrodniczego obszarów Natura 2000 w województwie zachodniopomorskim. Planowano przeprowadzenie m.in. konkursów: plastycznego i wiedzy przyrodniczej oraz wiosenne i zimowe rajdy zadaniowe. Niestety nie uzyskaliśmy dofinansowania na wnioski.

Ad. 2. Cykl warsztatów edukacyjnych (23 warsztaty) zostały zrealizowane przy współpracy z RDOŚ Szczecin. W związku z tym zakupiono zestawy do analizy wody. Sfinansowano pracę osoby odpowiedzialnej za przygotowanie pomieszczeń do cyklu warsztatów edukacyjnych . Uczestniczono jako współorganizator w majowej konferencji pn. „Różne oblicza Natury 2000”, której głównym organizatorem był RDOŚ Szczecin. Wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Lasu w Szczecinku uczestniczono worganizacji Pieszego Rajdu Zadaniowego oraz drugiego już Grzybobrania.

Ad. 3 W związku z prowadzeniem działalności rolno-środowiskowej przeprowadzono cięcia pielęgnacyjne w sadach i łąkach użytku ekologicznego „Wierzchucice”. Wykoszono łąki w okolicach Wierzchucic i Dolic.

W poczet członków Stowarzyszenia przystąpiło 6 osób. Przyznano członkostwo honorowe panu Przemysławowi Łagodzkiemu. Ponadto Stowarzyszenie we współpracy z RDOŚ Szczecin wydało kalendarz promujący zasoby przyrodnicze województwa zachodniopomorskiego.