Historia powstania

Założycielami Stowarzyszenia w 2008 roku byli pracownicy Zespołu Drawskiego i Ińskiego Parku Krajobrazowego w Złocieńcu. Obecnie członkami stowarzyszenia są przyrodnicy i miłośnicy natury. Stowarzyszenie Przyrodników „Ostoja Pomorska” zostało założone w celu poprawy stanu świadomości ekologicznej mieszkańców Pomorza Zachodniego, jak i zachowania zasobów przyrodniczych znajdujących się na tym terenie obszarów chronionych, w tym obszarów Natura 2000.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • rozwijanie i wspieranie działań w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców Pomorza Zachodniego, zwłaszcza w zakresie racjonalnego korzystania z zasobów przyrodniczych obszarów chronionych,
 • inicjowanie badań naukowych i działań z zakresu ochrony czynnej przyrody, w tym koordynacja działań w ramach obszarów Natura 2000,
 • podejmowanie działalności w zakresie kształtowania postaw obywatelskich mieszkańców Pomorza Zachodniego poprzez inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć społecznych na rzecz ochrony przyrody i środowiska, w tym popularyzacja zasad zrównoważonego rozwoju,
 • realizacja działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w szczególności na terenie obszarów przyrodniczo cennych, z uwzględnieniem programów rolno- środowiskowych,
 • podejmowanie działań z zakresu szeroko rozumianej ochrony przyrody i edukacji ekologicznej dla różnych grup społecznych z uwzględnieniem najmłodszych dzieci, młodzieży i dorosłych w tym także niepełnosprawnych,
 • współpracę i wspieranie działań podejmowanych przez jednostki realizujące zadania z zakresu ochrony przyrody na terenie Pomorza Zachodniego,
 • podejmowanie współpracy z lokalnym samorządem w zakresie zachowania zasobów przyrodniczych obszarów chronionych, ochrony roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, powoływania nowych form prawnych w celu ochrony najcenniejszych przyrodniczych zasobów Pomorza Zachodniego,

podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia ujemnych skutków naruszania środowiska przyrodniczego poprzez promocję i wprowadzanie technologii ograniczających niekorzystnie skutki oddziaływania na środowisko przyrodnicze oraz rekultywacji terenów zdegradowanych,

 • występowanie do organów administracji publicznej i sądów powszechnych o zastosowanie środków zmierzających do usunięcia zagrożenia środowiska na danym obszarze, restytucji lub naprawy zaistniałych szkód,
 • wspieranie wszelkich działań służących przywróceniu równowagi ekologicznej w środowisku, czystości atmosfery, hydrosfery oraz litosfery, ochronie krajobrazu naturalnego i kulturowego oraz zdrowia obywateli,
 • organizowanie zespołów rzeczoznawców w zakresie ekologii, monitoringu i ochrony zagrożonych gatunków zwierząt i roślin oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, zwłaszcza na terenach obszarów Natura 2000,
 • wyrażanie w formie publikacji, apeli, protestów oraz listów otwartych zastrzeżeń wobec działań niezgodnych z zasadami i przepisami prawa o ochronie i kształtowaniu środowiska przyrodniczego i kulturowego, w tym przeciwko życiu i zdrowiu człowieka,
 • utrzymywanie współpracy z jednostkami i organizacjami ochrony przyrody, społecznymi, naukowymi oraz podmiotami gospodarczymi krajowymi i zagranicznymi w zakresie ochrony zasobów przyrody i edukacji pro środowiskowej,
 • podejmowanie działań w celu włączenia opracowywanych programów, projektów czy kampanii na rzecz ochrony zdrowia, środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz krajoznawstwa w działania podejmowane przez organizacje wojewódzkie, krajowe i międzynarodowe,
 • stałe kształcenie oraz pogłębianie posiadanej wiedzy członków Ostoi Pomorskiej w zakresie ochrony walorów przyrody, ochrony środowiska oraz edukacji pro środowiskowej poprzez uczestnictwo w spotkaniach, warsztatach, sejmikach, sympozjach, zjazdach, konferencjach i kongresach,
 • prowadzenie własnej działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, turystycznej, dydaktyczno – oświatowej i badawczej poprzez organizację warsztatów ekologicznych i edukacyjnych, seminariów, obozów, warsztatów przyrodniczych, sympozjów, konkursów, spotkań, konferencji, wystaw, klubów zainteresowań, akcji społecznie użytecznych oraz prowadzenie działalności wydawniczej i prasowej,
 • podejmowanie działań o charakterze inwestycyjnym w celu stworzenia nowoczesnej bazy służącej realizacji ochrony zasobów przyrodniczych, ochrony środowiska oraz edukacji pro środowiskowej,
 • prowadzenie działań w zakresie pozyskiwania funduszy oraz gromadzenia środków finansowych i rzeczowych na realizację statutowych celów Stowarzyszenia.