Edukacja

W ramach edukacji Stowarzyszenie Przyrodników „Ostoja Pomorska” prowadzi warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej:

 • w 2009 r. uczestniczyło 757 osób
 • w 2010 r. uczestniczyło 765 osób
 • w 2011 r. uczestniczyło 1150 osób
 • w 2012 r. uczestniczyło 922 osób
 • w 2013 r. uczestniczyło 1001 osób z zajęciami terenowymi
 • w 2014 r. uczestniczyło 966 osób
 • w 2015 r. uczestniczyło 1005 osób z zajęciami terenowymi
 • w 2016 r. uczestniczyło 1691 osób z zajęciami terenowymi
 • w 2017 r. uczestniczyło 744 osób z zajęciami terenowymi
 • w 2018 r. uczestniczyło 689 osób z zajęciami terenowymi
 • w 2019 r. uczestniczyło 859 osób z zajęciami terenowymi

20170620_105341

Realizowane tematy zajęć dotyczą m.in. walorów przyrodniczych regionu, w tym obszarów Natura 2000, Drawskiego Parku Krajobrazowego, Ińskiego Parku Krajobrazowego oraz chronionych gatunków zwierząt.

Uczestnicy wykonują ćwiczenia z zakresu monitoringu środowiska – wskaźniki czystości wody (biologiczne i chemiczne), wskaźniki różnorodności biologicznej gleby i środowiska wodnego, poznają zasady racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska oraz zajmują się rozpoznawaniem gatunków drzew, poznają biologię gatunków zwierząt objętych ochroną prawną.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Stowarzyszenie współorganizuje szkolenia i konferencje, prelekcje i spotkania przyrodnicze także dla osób dorosłych. Promuje zasady ochrony przyrody oraz gatunków chronionych i rzadkich, poprzez popularyzację wydawnictw i ulotek. Ponadto Stowarzyszenie współuczestniczy w organizacji imprez o charakterze edukacyjno – rekreacyjnym, np.:

 • „Grzybobranie”, akcja edukacyjna na zasadzie konkursu, której pierwsza edycja odbyła się w 2009 roku i od tego czasu konkurs organizowany jest cyklicznie co roku. Jest to impreza o charakterze integracyjnym, skierowana do młodzieży gimnazjalnej oraz pensjonariuszy DPS w Bornym Sulinowie. Celem Grzybobrania jest popularyzowanie idei ochrony przyrody i środowiska w zakresie racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych, integracja wielopokoleniowa uczestników poprzez zabawę, edukację i wymianę doświadczeń, promowanie wiedzy w zakresie zbioru płodów runa leśnego, umiejętności poruszania się po terenach leśnych oraz zasad zachowania się w lesie;

zdj_dod_1

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Grzybobranie

 • rajdy piesze, imprezy terenowe skierowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, a także dla seniorów. Celem rajdów jest przedstawienie podstawowych zagadnień w zakresie ochrony przeciwpożarowej lasów, gatunków fauny i flory, gwary łowieckiej, zasad zachowania się w lesie, pozaprodukcyjnych funkcji lasu. Uczestnicy rajdów wykazują się umiejętnościami rozpoznawania podstawowych gatunków drzew i krzewów występujących w Polsce, orientacji w terenie, udzielania pierwszej pomocy, obserwacji przyrody, rozpoznawania elementów rodzimej fauny i flory. Przy organizacji rajdów terenowych Stowarzyszenie współpracuje z nadleśnictwami oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz ochrony przyrody (np. Nadleśnictwami innymi Stowarzyszeniami);

zdj_main_13 zdj_main_19

 

 

 • współorganizujemy uroczystości związane z jubileuszami podmiotów realizujących zadania z ochrony przyrody i konferencje o tematyce przyrodniczej, a także akcje edukacyjne skierowane do społeczeństwa (np. konferencja współorganizowana z Regio­nalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie, pt. „Różne oblicza Natury 2000”; akcja edukacyjna współorganizowana ze Strażą Leśną Nadleśnictwa Czaplinek „Bezpieczny Las”);

zdj nr 3

 • przy współpracy z Nadleśnictwami oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz ochrony przyrody współdziałamy przy wykonywaniu renowacji obiektów służących edukacji przyrodniczej (np. z Nadleśnictwem Drawsko remont wieży widokowej  w miejscowości Ziemsko, renowacja tablic edukacyjnych – ptaki siedlisk podmokłych);

zdj_dod_13

 • organizujemy otwarte spotkania przyrodnicze z podróżnikami pionierami wypraw  w odległe zakątki świata, po ciekawych przyrodniczo odległych terenach, spotkania połączone są z prelekcjami, prezentacjami zdjęć, (np. spotkanie z podróżnikiem p. Romualdem Koperskim).

grzybobraniezdj_dod_2