Dzialalność rolnośrodowiskowa

zurawie

Od początku działalności Stowarzyszenia Przyrodników Ostoja Pomorska do roku 2016, w centralnej części obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 – Ostoja Ińska PLB320008, Stowarzyszenie realizowało zadania z zakresu ochrony czynnej przyrody, mające na celu m.in. utrzymanie naturalnych obszarów łąkowych i powiększenie bazy żerowej dla ptaków.

bociany_na_swiezo_skoszonej_trawie

Działania te prowadzone były na terenach odznaczających się wysoką wartością przyrodniczą, w szczególności w obrębie trzcinowisk, zarośli i zadrzewień oraz ekstensywnych łąk, znajdujących się na obszarach podmokłych, na podłożu torfowym z cenną herpetofauną (rzekotka drzewna, kumak nizinny, żmija zygzakowata) i awifauną (wodnik, błotniak stawowy, pustułka).

zbior_siana

Stowarzyszenie w celu utrzymania trwałych użytków zielonych, prowadziło działalność rolnośrodowiskową, w ramach której wykonywało corocznie koszenia, sprzyjające również zahamowaniu procesu sukcesji, który mógłby doprowadzić do zarastania terenu drzewami i krzewami.

 

 

sady_ze_starymi_odmianami_drzew

Prowadzono również prace polegające na wzbogacaniu bazy żerowej zwierząt, poprzez zakładanie i pozostawianie remiz na obrzeżach terenów na których były prowadzone koszenia użytków zielonych.

 

 

zdj_dod_4

Sadzono gatunki biocenotyczne, szczególnie preferowane przez ptaki i ssaki oraz stwarzające dobre warunki dla rozwój pożytecznych owadów. Wśród  sadzonek znalazły się przede wszystkim: jarząb, śliwa tarnina, głóg, czereśnia ptasia, świdośliwa oraz dzika jabłoń.

 

 

 

W roku 2016, zakończyliśmy działalność rolnośrodowiskową w obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 – Ostoja Ińska. Cieszymy się, że dzięki kilkuletniej aktywnej działalności rolnośrodowiskowej, Stowarzyszenie Przyrodników Ostoja Pomorska, mogło przyczynić się do m. in. utrzymania naturalnych obszarów łąkowych i powiększenia bazy żerowej dla ptaków, w tak cennym obszarze Natura 2000.

 


 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA  W roku 2015 Stowarzyszenie Przyrodników Ostoja Pomorska podjęło działania, celem pozyskania gruntów rolnych w obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 – Ostoja Drawska PLB320019. Starania przyniosły zamierzony efekt. Dzięki temu od roku 2017, planowana jest kontynuacja działalności rolnośrodowiskowej przez Stowarzyszenie, tym razem na pozyskanych terenach w obszarze Natura 2000 – Ostoja Drawska PLB320019.

20180225_164203

Mamy nadzieję, że również na tym terenie prowadzoną działalnością rolnośrodowiskową, przyczynimy się do zwiększenia atrakcyjności obszarów rolnych i użytków zielonych dla gatunków ptaków będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja Drawska.

 

20170522_085210

OLYMPUS DIGITAL CAMERA