Projekty 2011

tytuł projektu: "Nieczynne nekropolie ewangelickie – ochrona i zachowanie"

Termin realizacji: 01.04.2011 r. – 31.08.2011 r.


kaplica_01 Opis:
Głównym celem projektu było zabezpieczenie przed dewastacją kaplicy cmentarnej w Bobrowie oraz przybliżenie problemu zdewastowanych cmentarzy ewangelickich przedstawicielom instytucji z terenu Drawskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny.
W trakcie realizacji zadania publicznego nawiązano współpracę z insty-tucjami na terenach, na których znajdują się nieczynne nekropolie objęte wnioskiem.
Przedstawiciele samorządów i innych instytucji zadeklarowali współ­pracę i pomoc podczas dalszych prac mających na celu odrestauro­wanie nieczynnych nekropolii na terenie Pojezierza Drawskiego.

kaplica_02
Podczas prezentacji multimedialnych przedstawiono walory kulturowe, historyczne i przyrodnicze dawnych cmentarzy ewangelickich.
Informacje te zostały również poszerzone podczas lustracji terenowej po wybranych cmentarzach. Wykonanie i zamontowanie okiennic i drzwi w kaplicy cmentarnej w Bobrowie pozwoliło na jej zabezpieczenie przed dalszą dewastacją i niszczeniem do czasu pozyskania środków na wykonanie właściwych prac remontowych i adaptacji obiektu do pełnienia funkcji Edukacyjnej Izby Pamięci.

Finansowanie: Powiat Drawski, Środki własne Stowarzyszenie Przyrodników „Ostoja Pomorska”

tytuł projektu: "Nieczynne nekropolie wiejskie – lokalne źródła bioróżnorodności"

Termin realizacji: 09.05.2011 r. – 3.09.2012 r.

budki_nietoperzyOpis: Celem projektu jest zabezpieczenie siedlisk występowania gatunków chronionych roślin i zwierząt, polepszenie warunków siedliskowych dla tych roślin i nietoperzy oraz podniesienie świadomości ekologicznej na temat roli starych cmentarzy w zachowaniu bioróżnorodności w środowisku. Często stare cmentarze pełnią rolę rezerwuarów rodzimych gatunków, a przez lokalne społeczności często traktowane są jako wysypiska śmieci. Projekt ten ma na celu zaangażowanie lokalnej społeczności na rzecz ochrony starych cmentarzy w celu zachowania rosnących tam gatunków roślin. Zabezpieczenie siedlisk roślin będzie odbywało się poprzez prace porządkowe, w tym wykoszenie roślinności zagłuszającej gatunki chronione, posprzątanie śmieci. Dla nietoperzy zostaną rozwieszone budki pełniące rolę schronów letnich.

Prace będą odbywały się pod merytorycznym nadzorem członków Stowarzyszenia oraz pracowników Wydziału Spraw Terenowych w Złocieńcu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie. Natomiast samymi uczestnikami projektu będzie lokalna społeczność oraz uczniowie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Bobrowie. Wstępna waloryzacja przyrodnicza wykazała obecność następujących gatunków roślin: lilia złotogłów, bluszcz pospolity, barwinek, śnieżyczka przebiśnieg oraz potencjalnie występujących nietoperzy: borowiec wielki, gacek brunatny, mopek, karlik większy, karlik drobny i karlik malutki. Prowadzone obserwacje w czasie trwania projektu wykażą rzeczywistą listę gatunków roślin i zwierząt występujących na badanym terenie (stary cmentarz).

Finansowanie: Fundacja Wspomagania Wsi, Środki własne Stowarzyszenie Przyrodników „Ostoja Pomorska”

tytuł projektu: "Naturalnie i bioróżnorodnie – czyli przyrodnicze hity turystyczne Pojezierza Drawskiego"

Termin realizacji: 22.09.2011 r. – 30.02.2012 r.

Opis: Głównym celem projektu było zaangażowanie osób dorosłych, w tym nauczycieli w działania pozwalające na uatrakcyjnienie możliwości spędzania wolnego czasu, a także procesu kształcenia dzieci i młodzieży szkolnej poprzez wykorzystanie aktywnych form poznawczych, obserwacji terenowych. W ramach projektu przygotowano opracowanie dotyczące walorów przyrodniczych i krajobrazowych regionu, form ochrony przyrody, walorów kulturowych oraz bazy edukacyjnej dostępnej w terenie. Ponadto zamieszczono przykładowe zadania jakie dzieci oraz młodzież mogą wykonać w terenie pod kierunkiem opiekuna. Opracowanie wykonano w formie płyty CD-R. Głównym elementem promującym projekt był Pieszy Rajd Zadaniowy.

rajd_01 rajd_02
Podczas Rajdu uczestnicy przeszli trasę liczącą około 12 – 15 km, wyznaczoną w granicach Nadleśnictwa Czaplinek, na terenie o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Trasa była tak przygotowana, aby uczestnicy mieli okazję samodzielnie prowadzić obserwacje, poprzez różne zmysły (słuch, węch, wzrok), które pozwoliły poznać rodzime gatunki zwierząt i roślin oraz procesy przyrodnicze. W poszczególnych punktach zadaniowych uczestnicy mogli zaprezentować wyniki obserwacji. Uczestnicy, którzy wykazali się najlepszym zmysłem obserwacji, zostali nagrodzeni. Nagrodami dla laureatów Rajdu były m.in. materiały i sprzęt turystyczny, umożliwiający dalsze aktywne spędzanie czasu w środowisku przyrodniczym. Ponadto uczestnicy Rajdu zdobyli wiedzę na temat bezpiecznego poruszania się w lesie, zasad korzystania z zasobów naturalnych w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju.

Finansowanie: Urząd Marszałkowski (LGD Partnerstwo Drawy), Środki własne Stowarzyszenie Przyrodników „Ostoja Pomorska”

tytuł projektu: "Aktywne poznawanie walorów przyrodniczych wybranych obszarów Natura 2000 oraz Drawskiego Parku Krajobrazowego"

Termin realizacji: 01.01.2011 r. – 01.12.2011 r.

ulotkaOpis: Projekt miał na celu poznawanie walorów przyrodniczych obszarów Natura 2000 i Drawskiego Parku Krajobrazowego poprzez promowanie ruchu na świeżym powietrzu, promocję terenów leśnych jako podstawy, nie tylko prowadzenia „zielonych lekcji”, ale również dla aktywnego wypoczynku, a wszystko to w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju. Ponadto zwrócono uwagę na potrzebę szczególnej ochrony gatunków priorytetowych obszarów Natura 2000 na przykładzie żubra.

laureaci_rajduW ramach projektu została wydana ulotka informacyjna o wolnościowym stadzie żubrów, którą rozpropagowano w pobliżu miejsc najbardziej narażonych na kolizje drogowe z udziałem tych zwierząt (stacje benzynowe, punkty o charakterze turystycznym, szkoły z terenu gmin położonych wzdłuż drogi krajowej nr 10). Przeprowadzono również rajd zadaniowy, którego uczestnicy otrzymali materiały informacyjne promujące przyrodę obszarów Natura 2000 oraz Drawskiego Parku Krajobrazowego. Zakupiono nagrody dla trzech najlepszych drużyn w dwóch kategoriach wiekowych.

Finansowanie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Środki własne Stowarzyszenie Przyrodników „Ostoja Pomorska”